SPONA - Společně pro současnost

Hermeneutický čtverecJan Janský
Hledání první fenomenologie

anotace na seminář - podzim 2010

Seminář je věnován snaze o holistické uchopení fundamentální báze (nejen) vědeckého poznávání světa. Fenomenologickou reflexí vybraných problémů budou nastíněny univerzální principy poznávacího a explanačního procesu s důrazem na vztah mezi „viditelnou“ a „neviditelnou“ složkou, roli horizontu, rozdíl mezi obsahem a formou a význam pozice poznávajícího vůči poznávanému. Získaný náhled bude použit k řešení některých problémů specifických svou ambivalentní povahou – tj. např. explanační aspekty monistických a dualistických koncepcí; logické, fenomenologické a kauzální paradoxy; vztah mysli a těla; vztah mezi fyzikálními modely a realitou.

14. října 2010. Obecná symptomatika poznávacích a explanačních procesů. Manly P. Hall a jeho pyramidová metafora. pozvánka
21. října 2010. Vztah člověka ke světu a zkušenosti – Goethe versus Kant. Problém dokonalosti poznávání a pozorování, hledání pevného bodu. pozvánka
11. listopadu 2010. Vztah Já – svět, myšlení jako vyšší forma zkušenosti a báze racionálního empirismu. pozvánka
9. prosince 2010. Zkušenost myšlení při poznávání světa. Pluralita teorií, evidence a realita. pozvánkaKarel Klozar
Nejzazší poznání v tibetském Bönu

14. ledna 2011 - Povídání Karla Klozara o nejstarší duchovní tradici Tibetu. Původ, historie, současnost, struktura nauk. pozvánka


Jan Janský
Meditace o povaze vědomí

9.dubna 2011 - zamyšlení inspirované porovnáním fenomenologie Edmunda Husserla a myšlenkového realismu Rudolfa Steinera. pozvánka